1   1 Views   

Tran Hieu

Project Manager
Location : Ho Chi Minh, Quan 12, Vietnam
Ho Chi Minh, Quan 12, Vietnam,

Summary


Quản lý các dự án phát triển phần mềm quản lý bảo trì thiết bị cho các nhà máy tại Việt Nam, có kinh nghiệm triển khai các dự án phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP. Tham gia phát triển các website nhằm nâng cao nhận thức về Bảo trì thiết bị Như https://winmaincmms.com


ExperienceEducationProjects